วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

application layer

 Application layer หรือ ชั้นโปรแกรมประยุกต์ เป็นชั้นลำดับที่ 7 จาก 7 ชั้น ใน OSI Model. เป็นการเชื่อมต่อระหว่างจุดสองจุดโดยตรงเพื่อที่จะทำการบริการผ่านโปรแกรมประยุกต์; และยังต้องแจกจายคำร้องไปยังชั้นนำเสนอ (Presentation Layer) อีกด้วย
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น